Jednoduchost

Jednoduchost a rychlost

  • Vytvoření a odeslání zpráv je velice snadné a rychlé. Rozešlete jedním kliknutím.

Rychlá pomoc

Pomůžeme, poradíme

  • Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady obraďte se na nás, kdykoli Vám poradíme.
  • Kontakt

Emaily na míru

Emaily na míru

  • Personalizované e-maily s oslovením jsou důvěryhodnější.
  • Takové zprávy působí jako byste poslali každou zvlášť.

 

Profesionalita

Profesionalita

  • Oslovujte zákazníka jménem.
  • Zaujměte grafickým e-mailem

 

Níže uvedené podmínky tvoří platnou dohodu mezi Vámi a Poskytovatelem obsahu tohoto webu. Přístupem na tyto webové stránky, jejich prohlížením nebo použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, že jste je pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s veškerými příslušnými zákony a nařízeními, včetně příslušných vývozních a dovozních právních předpisů a nařízení. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky.

Poskytovatel obsahu tohoto webu je oprávněn kdykoliv bez upozornění změnit prostřednictvím aktualizace těchto informací tyto Podmínky použití a veškeré jiné informace obsažené na těchto webových stránkách. Poskytovatel obsahu tohoto webu může kdykoliv bez upozornění zdokonalovat anebo měnit produkty, služby nebo programy popsané na těchto stránkách.

Obecná ustanovení

Tyto webové stránky obsahují informace o vlastnických právech a copyrightové výhrady, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. 

Tyto webové stránky a obsah na těchto stránkách nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele obsahu tohoto webu kopírovány, reprodukovány, opětovně publikovány, přenášeny do jiných systémů, zveřejňovány, přenášeny, distribuovány nebo používány k vytváření odvozených děl, s výjimkou případu, kdy Vám Poskytovatel obsahu tohoto webu udělí nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci k přístupu a zobrazování těchto webových stránek v rámci tohoto webového serveru, a to výhradně na Vašem počítači a pro Vaše osobní, nekomerční použití. Toto povolení je podmíněno Vaším závazkem, že nezměníte obsah zobrazený na těchto webových stránkách, ponecháte všechny copyrightové výhrady, informace o ochranných známkách a další informace o vlastnických právech nedotčené, a Vaším souhlasem s veškerými ustanoveními, podmínkami a upozorněními připojenými k informacím nebo jinak uvedenými na těchto webových stránkách. Bez ohledu na výše uvedené se veškerý software a jiné materiály, které jsou dostupné pro účely stažení, přístupu nebo jiného užívání z těchto webových stránek a které obsahují své vlastní licenční podmínky, ustanovení a upozornění, řídí takovými vlastními podmínkami, ustanoveními a upozorněními.

Pokud nesplníte podmínky, ustanovení a upozornění uvedené na těchto stránkách, bude to mít za následek automatické ukončení veškerých práv, jež Vám byla udělena, bez předchozího upozornění, a vy jste povinni okamžitě zničit veškeré kopie stažených materiálů, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu. S výjimkou omezeného povolení uvedeného v předchozím odstavci Vám Poskytovatel obsahu tohoto webu neuděluje žádná jiná výslovně nebo mlčky vyjádřená práva či licence na základě jakýchkoliv patentů, ochranných známek či autorských práv, ani žádná jiná vlastnická práva nebo práva k duševnímu vlastnictví. Nejste oprávněni vytvářet kopie informací nebo obsahu z těchto webových stránek na jiném webovém serveru nebo na jakékoliv jiném médiu.

Vyloučení záruky

Poskytovatel obsahu tohoto webu neprohlašuje ani nezaručuje, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné, aktuální nebo úplné. Tyto webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Poskytovatel obsahu tohoto webu nepřebírá žádnou odpovědnost (a výslovně vylučuje odpovědnost) za aktualizaci těchto webových stránek za účelem aktualizace informací, ani za zajištění přesnosti či úplnosti jakýchkoliv zveřejněných informací. Proto jste povinni ověřit si přesnost a úplnost všech zveřejněných informací dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na těchto webových stránkách.

Poskytovatel obsahu tohoto webu neposkytuje žádné záruky, že jakékoliv nahlášené problémy budou ze strany Poskytovatele obsahu tohoto webu vyřešeny, ani když se Poskytovatel obsahu tohoto webu rozhodne poskytnout určité informace s cílem vyřešit problém.

Utajení důvěrných informací

Poskytovatel obsahu tohoto webu si nepřeje získat od Vás důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím jejích webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace nebo materiály, které zašlete Poskytovateli obsahu tohoto webu, NEBUDOU považovány za důvěrné. Zasláním jakýchkoliv informací nebo materiálů Poskytovateli obsahu tohoto webu udělujete Poskytovateli obsahu tohoto webu neomezenou, neodvolatelnou licenci na kopírování, reprodukování, zveřejňování, přenášení, zobrazování, odesílání, distribuci, veřejné zobrazení, provádění, modifikaci, vytváření odvozených děl a jiné svobodné užívání takových materiálů nebo informací. Dále souhlasíte s tím, že Poskytovatel obsahu tohoto webu může volně použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy, které jí zašlete, pro jakýkoliv účel bez omezení. Poskytovatel obsahu tohoto webu však nezveřejní Vaše jméno, ani nebude jiným způsobem publikovat skutečnost, že jste Poskytovateli obsahu tohoto webu předali materiály nebo jiné informace, s výjimkou případu, kdy: (a) Poskytovatel obsahu tohoto webu získá Váš souhlas s použitím Vašeho jména; nebo (b) Poskytovatel obsahu tohoto webu Vás nejdříve upozorní na to, že materiály nebo jiné informace, které jste poskytli v rámci určité sekce tohoto webového serveru, budou zveřejněny nebo jinak použity s Vaším jménem; nebo (c) to vyžaduje zákon. S osobními údaji, které poskytnete Poskytovateli obsahu tohoto webu za účelem získání produktů nebo služeb, bude nakládáno v souladu s naší strategií pro nakládání s osobními údaji. Další informace týkající se strategie pro nakládání s osobními údaji najdete pod kartou "Soukromí".

Obchodní vztahy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na webové stránky a zdroje jiných společností. Poskytovatel obsahu tohoto webu nečiní žádná prohlášení, záruky ani nepřebírá jakékoliv závazky, pokud jde o webové stránky jiných společností nebo informační zdroje třetích stran. Odkaz na webové stránky jiné společnosti neznamená, že Poskytovatel obsahu tohoto webu schvaluje obsah či užívání takových webových stránek nebo že podporuje jejich vlastníka. Kromě toho Poskytovatel obsahu tohoto webu není smluvní stranou, ani není odpovědný za žádné transakce, které můžete uzavřít s třetími stranami, ani v případě, kdy jste se o takových třetích stranách dozvěděli (nebo k nim získali přístup) prostřednictvím webových stránek Poskytovatel obsahu tohoto webu. V souladu s tím potvrzujete a souhlasíte, že Poskytovatel obsahu tohoto webu není odpovědný za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a že není odpovědná za žádný obsah, služby, produkty nebo jiné materiály, které jsou uvedeny nebo jsou dostupné z takových webových stránek či zdrojů.

Propojení s těmito webovými stránkami

Všechny odkazy na tyto webové stránky musí být písemně schváleny ze strany Poskytovatele obsahu tohoto webu, s výjimkou případů, kdy Poskytovatel obsahu tohoto webu souhlasí s odkazy, jestliže odkaz a stránky aktivované odkazem (a) nevytvářejí rámce kolem žádné stránky na těchto webových stránkách, ani nepoužívají jiné metody, které by jakýmkoliv způsobem měnily vizuální prezentaci nebo vzhled jakéhokoliv obsahu na těchto webových stránkách; (b) neuvádějí v omyl, pokud jde o Váš vztah s Poskytovatelem obsahu tohoto webu; (c) nevyplývá z nich, že Poskytovatel obsahu tohoto webu schvaluje nebo podporuje Vás, Vaše webové stránky nebo Vaše nabídky služeb či produktů; a (d) nezakládají mylný nebo zavádějící dojem o Poskytovateli obsahu tohoto webu, ani jiným způsobem nepoškozují dobré jméno spojené se jménem Poskytovatele obsahu tohoto webu anebo ochrannými známkami Poskytovatele obsahu tohoto webu. Další podmínkou pro povolení odkazu na tyto webové stránky je Váš souhlas s tím, že Poskytovatel obsahu tohoto webu smí kdykoliv, dle vlastního uvážení, zrušit povolení týkající se odkazu na tyto webové stránky. Zavazujete se, že v takovém případě bezodkladně odstraníte veškeré odkazy na tyto webové stránky a že přestanete používat ochrannou známku Poskytovatele obsahu tohoto webu.

Překlady

Určitý text na těchto webových stránkách může být k dispozici také v jiných jazycích, než je český jazyk. Text může být přeložen fyzickou osobou nebo pouze počítačovým softwarem, bez lidského zásahu nebo kontroly. Tyto překlady jsou poskytovány pro Vaše pohodlí a Poskytovatel obsahu tohoto webu nečiní žádná prohlášení ani závazky ohledně přesnosti nebo úplnosti překladu, ať již jde o překlad generovaný počítačem, nebo o klasický překlad provedený překladatelem. Dodatečné podmínky najdete níže v sekci Vyloučení záruky

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

UŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. VEŠKERÉ MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. Poskytovatel obsahu tohoto webu VÝSLOVNĚ A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, KTEROU POVOLUJE ZÁKON, VYLUČUJE VŠECHNY VYJÁDŘENÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY ČI PROHLÁŠENÍ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV ČI PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Poskytovatel obsahu tohoto webu, ZEJMÉNA, NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO GARANCE, ŽE PROVOZ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ NEBO BEZ CHYB.

JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE POKUD STÁHNETE NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁTE MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY NEBO SLUŽBY, UČINÍTE TAK VÝHRADNĚ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNI ZA VEŠKERÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, VČETNĚ ZTRÁTY DAT NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO VÝPOČETNÍHO SYSTÉMU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel obsahu tohoto webu NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÝ JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO JAKÉHOKOLIV DRUHU A JAKKOLIV SOUVISEJÍCÍ NEBO VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI JAKÝMKOLIV UŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV STRÁNEK ČI ZDROJŮ, KTERÉ JSOU S NIMI PROPOJENY, JE NA NĚ UVEDEN ODKAZ NEBO JE K NIM UMOŽNĚN PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ANI ZA ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM NEBO STAŽENÍM NEBO PŘÍSTUPEM K JAKÝMKOLIV MATERIÁLŮM, INFORMACÍM, PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU ÚSPOR, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT, ANI KDYŽ Poskytovatel obsahu tohoto webu BYL O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM INFORMOVÁN. VYLOUČENÍ NEBO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY PŘÍČINY ŽALOBY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, ZÁRUKY, MIMOZÁVAZKOVÉHO VZTAHU NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI.

Na určité materiály, informace, produkty, software a služby nabízené prostřednictvím těchto webových stránek se mohou vztahovat dodatečné nebo odlišné podmínky, ustanovení a upozornění. V případě rozporu podmínek (jako jsou dodatečné nebo odlišné podmínky, ustanovení a upozornění) mají přednost tyto Podmínky použití. Viz příslušná smlouva nebo upozornění.