Jednoduchost

Jednoduchost a rychlost

  • Vytvoření a odeslání zpráv je velice snadné a rychlé. Rozešlete jedním kliknutím.

Rychlá pomoc

Pomůžeme, poradíme

  • Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady obraďte se na nás, kdykoli Vám poradíme.
  • Kontakt

Emaily na míru

Emaily na míru

  • Personalizované e-maily s oslovením jsou důvěryhodnější.
  • Takové zprávy působí jako byste poslali každou zvlášť.

 

Profesionalita

Profesionalita

  • Oslovujte zákazníka jménem.
  • Zaujměte grafickým e-mailem

 

Licenční a záruční podmínky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

Tato Dohoda (smlouva) je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence a koncovým Uživatelem o používání software.

Tato Dohoda (smlouva) o užívání software (dále jen „Dohoda“) uzavřená mezi výrobcem ("poskytovatelem" anebo "výrobcem") a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou, (dále jen „Vy“ anebo „Koncový uživatel” anebo "uživatel") Vás opravňuje na používání Software definovaného v článku 1 této Dohody. Software definovaný v článku 1 této Dohody může být zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele anebo získaný z jiných zdrojů za podmínek a okolností uvedených níže.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Software a případného fyzického média na kterém se Software dodává v obchodním balení jako i všech kopií Software na které má Koncový uživatel právo podle této Dohody.

Zvolením možnosti "Souhlasím" po dobu instalace, stahování, objednání, registrace, kopírování anebo používání Software vyslovujete souhlas s ustanoveními a podmínkami této Dohody. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními této Dohody, ihned odznačte možnost "Souhlasím", zrušte instalaci, objednávku, registraci anebo stahování, anebo zničte, případně vraťte Software, instalační média, doprovodnou dokumentaci a doklad o nákupu a to Poskytovateli anebo na místo, kde jste Software získali.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.

1. Software. Software v této Dohodě znamená (i) počítačový program EMS Email Marketing Studio včetně všech jeho součástí, (ii) obsah disků, CD-ROM, DVD médií, zpráv elektronické pošty a jejich všech případných příloh, anebo jiných médií ke kterým je přiložená tato Dohoda včetně Software dodaného ve formě objektového kódu na hmotném nosiči dat, elektronickou poštou, anebo stáhnutý přes počítačovou síť internet, (iii) se Software související vysvětlující materiály a jakoukoliv dokumentaci, zejména jakýkoliv popis Software, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí ve kterém se Software používá, návod na použití anebo instalaci Software anebo jakýkoliv popis správného používání Software (dále jen „Dokumentace“), (iv) kopie Software, opravy případných chyb Software, dodatky k Software, rozšíření Software, modifikované verze Software, a aktualizace součástí Software, jak jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 3. této Dohody. Software se dodává výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.

2. Instalace. Software zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele anebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky na platformě Windows® 7 společnosti Microsoft®. Na počítači, na který Software instalujete nesmí být nainstalované žádné počítačové programy anebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit Software.

3. Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s touto Dohodou, zaplatíte licenční poplatek v termínu splatnosti a budete dodržovat všechny její podmínky, Vám Poskytovatel uděluje následovná práva („Licence“):

a) Instalace a používání. Máte nevýhradní a nepřevoditelné, časově omezené právo instalovat Software na pevný disk počítače anebo na jiné podobné médium sloužící na trvalé ukládání dat, instalaci a na ukládání Software do paměti počítačového systému, na vykonávání, na ukládání a na zobrazování Software.

b) Stanovení počtu licencí. Právo na použití Software se váže na počet Koncových uživatelů. Jedním Koncovým uživatelem se přitom rozumí: instalace Software na jednom počítačovém systému. Jednu licenci nesmíte současně používat na vícerých počítačích. Jedna licence programu je určena pouze pro jeden počítač a je funkční pouze na počítači, na kterém je provedena registrace a objednávka. Pro použití programu na více počítačích je nutné dokoupit licence a jednotlivou licenci registrovat a objednat na počítači, na kterém bude program používán.

c) Trvání Licence. Vaše právo používat Software je časově omezené.

d) OEM Software. OEM Software se váže na počítač, se kterým jste ho získali. Není ho možné přenést na jiný počítač.

e) NFR, TRIAL Software. Software označený jako „Not-for -resale“, NFR anebo TRIAL nemůžete převést za protihodnotu anebo používat na jiný účel, jako na předvádění, testování jeho vlastností anebo vyzkoušení.

f) Zánik licence. Licence zaniká automaticky uplynutím období na které byla udělená. Pokud nedodržíte kterékoliv ustanovení této Dohody má Poskytovatel právo odstoupit od Dohody bez toho, aby byl dotknutý jakýkoliv nárok anebo prostředek, který má Poskytovatel pro takovýto případ k dispozici. V případě zániku Licence musíte Software a všechny jeho záložní kopie okamžitě zničit anebo na vlastní náklady vrátit poskytovateli nebo výrobci anebo na místo, kde jste Software získali.

4. Připojení k internetu. Software vyžaduje pro správné fungování připojení do internetu a v pravidelných intervalech se připojuje k serverům Poskytovatele anebo serverům třetích stran. Připojení k internetu je potřebné pro následovné funkce Software:

a) Aktualizace Software. Poskytovatel může čas od času vydat aktualizaci Software („Update“), avšak není povinný poskytovat Update. Tato funkce je při standardním nastavení Software zapnutá, proto se Update nainstaluje po potvrzení uživatele někdy také automaticky.

b) Zasílání emailů. Funke programu.

5. Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně anebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců na počítači na kterém byla provedana registrace a objednávka.

6. Omezení práv. Nesmíte Software kopírovat, půjčovat, sdílet, pronajímat, šířit, oddělovat jeho části, vytvářet od Software odvozená díla anebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití. Při používání Software jste povinný dodržovat následovné omezení:

(a) Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Software na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat anebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Software je porušením této Dohody.

(b) Software nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Software anebo kopií Software jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.

(c) Software nesmíte prodat, sublicencovat, zapůjčit, vypůjčit, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na poskytování komerčních služeb.

(d) Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Software s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(e) Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

(f) Objednávka a registrace programu musí být vytvořena na počítači, na kterém bude software používán. Licence programu není funkční na počítači na kterém nebyla provedena registrace a objednávka. Na reklamace nefunkčnosti licenčního souboru z výše uvedených důvodů nebude brát poskytovatel software ani výrobce žádný zřetel. Vytvoření objenávky a registrace na jiném počítači než na kterém bude program používán je porušením této Dohody.

(g) Reklamace na nefunkčnost licenčního souboru, v případě nedodržení podmínek viz. bod (f) této dohody nebude brát poskytovatel licence žádný zřetel a takováto reklamace nebude uznána. Uživatel je v takovém případě povinnen licenční soubor okamžitě a na vlastní náklady zničit. Uživatel může provést novou registraci dle bodu (f) této dohody. Vygenerování nového licenčního souboru na základě špatně provedené objednávky a registrace je za poplatek dle aktuálního cenníku.

(h) Licenční soubor je vygenerován pouze jednou po uhrazení programu a je odesílán jen na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a registraci. Můžete pro sebe vytvořit jedinou kopii Licenčního souboru na médiu určeném na trvalé ukládání dat jako záložní kopii, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat nebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Licenčního souboru je porušením této Dohody.

(ch) Při ztrátě nebo poškození licenčního souboru můžete požádat poskytovatele programu o vygenerování nového licenčního souboru. Vygenerování nového licenčního souboru je za poplatek dle aktuálního cenníku.

7. Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k němu, jsou vlastnictvím výrobce a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněná ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se Software používá. Struktura, organizace a kód Software jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi výrobce a/anebo jejích poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená na Software. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Dohody budete zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusíte získat zdrojový kód, souhlasíte s tím, že takto získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku jejich vzniku, tím nejsou dotčená práva Poskytovatele spojená s porušením této Dohody.

8. Výhrada práv. Všechna práva k Software, kromě práv které Vám jako Koncovému uživateli Software byly výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.

9. Víceré jazykové verze, verze pro více operačních systémů, víceré kopie. V případě jestliže Software podporuje víceré platformy anebo jazyky, anebo jestliže jste získali více kopií Software, můžete Software používat jen na takovém počtu počítačových systémů a v takových verzích, na které jste získali Licenci. Verze anebo kopie Software, které nepoužíváte nesmíte prodat, pronajmout, sublicencovat, zapůjčit anebo převést na jiné osoby.

10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná ode dne, kdy jste odsouhlasili tuto Dohodu. Dohodu můžete kdykoliv ukončit tak, že natrvalo odinstalujete zničíte anebo na své vlastní náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů. Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení jejích článků 7, 8, 11, 13, 20 a 22 zůstávají v platnosti bez časového omezení. Ukončením nebo odstoupením od této dohody není dotčeno právo poskytovatele SOFTWARE na zaplacení ceny licence, byla-li licence poskytnuta úplatně, ani nárok na náhradu škody. Uhrazená cena licence je odesláním licenčního souboru poskytovatelem uživateli nevratná.

11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠÍM POŽADAVKŮM, ANEBO ŽE PROVOZ SOFTWARE BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARE PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ SE SOFTWARE DOSÁHNETE.

12. Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.

13. OMEZENÍ RUČENÍ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.

14. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele, pokud je s nimi v rozporu.

15. Technická podpora. Technická podpora je prováděna na základě zvláštní dohody o technické podpoře a je zpoplatněna. Technickou podporu poskytuje poskytovatel anebo ním pověřená třetí strana na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Koncový uživatel je povinný před poskytnutím technické podpory zálohovat všechny jeho existující data, software a programové vybavení. Výrobce a/anebo ním pověřená třetí strana nepřebírají zodpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, software anebo hardware anebo ušlý zisk při poskytování technické podpory. Výrobce a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení.

16. Převod Licence. Software nemůžete přenést z jednoho počítačového systému na jiný počítačový systém. Pokud to není v rozporu s Dohodou, Koncový uživatel nemůže jednorázově trvale převést Licenci a všechna práva z této Dohody na jiného Koncového uživatele.

17. Ověření legality Software. Oprávněnost používání Software může Koncový uživatel prokázat některým z následujících způsobů“ (i) licenčním souborem vydaným Poskytovatelem anebo ním pověřenou třetí stranou, (ii) písemnou licenční smlouvou, pokud byla takováto smlouva uzavřená (iii) předložením zprávy elektronické pošty odeslané Poskytovatelem s licenčním souborem.

18. Údaje o Koncovém uživateli a ochrana práv. Vy jako Koncový uživatel opravňujete Poskytovatele, aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které Vás umožní identifikovat. Souhlasíte, že Poskytovatel může svými prostředky kontrolovat, zda používáte Software v souladu s ustanoveními této Dohody. Souhlasíte, že po dobu komunikace Software s počítačovými systémy Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů mohou být přenášené údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Software a ochranu práv Poskytovatele. V souvislosti s uzavřením této Dohody jsou Poskytovatel anebo jeho obchodní partner oprávnění na účely fakturace a plnění této Dohody přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu. Registrací, objednávkou, instalací programu Uživatel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

19. Licencování pro státní orgány a vládu USA. Software se poskytuje státním orgánům včetně vlády Spojených států amerických s licenčními právy a omezeními popsanými v této Dohodě.

20. Kontrola exportu a reexportu. Software, Dokumentace anebo jejich součásti včetně informací o Software a jeho součástech podléhají opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné na jejich vydání podle aplikovatelného práva, včetně U.S. Export Administration Regulations, jako i omezení týkajících se Koncového uživatele, způsobu použití a místa určení vydaných vládou USA a jinými vládami. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získání všech povolení potřebných na export, reexport, převod anebo import Software.

21. Oznámení. Všechny oznámení, včetně Software a Dokumentací je potřebné doručit na emailovou adresu uvedenou v objednávce programu.

22. Rozhodující právo. Táto Dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony České republiky s vyloučením ustanovení o kolizi právních norem. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešení jakýchkoliv sporů anebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli anebo spory a nároky související s používáním software je místně příslušný soud a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

23. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce anebo osoba k tomuto úkonu výslovně zplnomocněná.

Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se na Software, a plně nahrazuje jakékoliv předcházející prohlášení, jednání, závazky, zprávy anebo reklamní informace, týkající se Software.